1e Contact:

Nieuwe clienten worden aangemeld door verschillende instanties of door de ouder zelf

Intake:

Als de client wordt aangenomen volgen er verschillende intakgesprekken; een gesprek met de verzorgende ouder, een met de niet verzorgende ouder, een met de kinderen. Het contactmoment met de kinderen is vooral de kinderen kennis te maken en te laten wennen aan de omgeving en de begeleiders. De intake wordt met de 2 personen gedaan die ook de omgang gaan begeleiden

Plan:

Gedurende de omgangsperiode worden voorgang en doelen bijgehouden in ZilliZ. De omgangen vindt voor het grootste gedeelte plaatst in het Omgangshuis zelf, in een latere fase wordt ook de Omgangen thuis begeleidt . Emoties en frustraties leiden soms tot agressie bij een ouder , daarom zal een gezin altijd door 2 medewerkers van het Omgangshuis worden begeleid. Begeleiding thuis gebeurt pas in de afbouwende fase ,waarin al een wederzijdse vertrouwensband is gecreeerd tussen de medewerkers van het Omgangshuis en de clienten .Dan is het mogelijk dat in platst van 2 medewerkers er 1 medewerker de omgang begeleidt.

Afsluiten en Evalueren:

Als de Omgangsregelng wordt beeindigd, vindt er een omgangsafsluiting plaatst. het dossier wordt afgesloten wanneer de clienten uit zorg gaan


Fllow- up:

4 weken na de afsluiting wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders. het kan ook dat de ouders zelf bellen, omdat er nog vragen zijn. Tijdens zo'n gesprek wordt een inschatting gemaaakt of er nog actie nodig is. Indien er actie ondernomen moet worden, wordt er eerst contact opgenomen met de oorspronkelijker verwijzer om te overleggen wat er moet gebeuren.