ANBI Plubicatie

ANBI Plubicatie

De stichting draagt de naam Het Omgangshuis Drenthe en is gevestigd in Emmen. De stichting stelt zich tot doel om omgang tussen kind en zijn of haar niet verzorgende ouder te faciliteren en te begeleiden in een huiselijke, veilige en kindvriendelijke omgeving.

Ieder kind heeft recht op een zorgeloos bestaan. Maar wat als de thuissituatie dat niet toelaat? Wat als het kind hier de dupe wordt van een strijd tussen volwassen? Wat als het contact met gezinsleden verbroken zijn?

Fiscaal nummer : RSIN 858779535

Contactgegevens

Bezoekersadres

Weerdingerstraat 111

7815 SJ Emmen

Tel 06-21943577

E-mail: info@hetomgangshuisdrenthe.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuurlijk team bestaat uit :

Voorzitter : Cor Zwaans

Penningmeester: Marja Grummel

Secretaris: A. wijntje

De penningmeester wordt bij gestaan door een boekhouder.

Beleidsplan

Vanuit de hulpverlening, de rechtspraak en gemeenten zijn veel mensen gedreven bezig om ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een scheiding. Iedereen is het er over eens dat het belangrijk is om ouders en kinderen in een vroeg stadium van de scheiding ondersteuning te bieden en vechtscheidingen te voorkomen. Maar regelgeving, procedures, indicatiestelling en financiering maken toch dat hulp soms laat op gang komt. Het risico is groot dat een scheiding dan uitdraait op een vechtscheiding, waar kinderen uiteindelijk de dupe van worden. Het Omgangshuis Drenthe biedt direct, zonder verwijzing en zonder wachtlijst, ouders de mogelijkheid tot omgang met hun kind en tot onderling contact, voorafgaand aan of aanvullend op andere vormen van ondersteuning. Daardoor draagt het Omgangshuis Stadskanaal bij aan preventie van jeugdzorg en andere vormen van zorg waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast draagt het omgangshuis bij aan het verstevigen van sociale cohesie van ouders die het moeilijk hebben met de gevolgen van de scheiding. Maar ook als hun kind uit huis is geplaatst.

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting voor alle vrijwilligers geven wij2 keer per jaar een etentje en met sinterklaas en met kerst krijgen de vrijwilligers een attentie

Financiële verantwoording en toelichting

Begroting 1e jaar

Inkomsten: We hebben gekozen om de inkomsten het eerste jaar overzichtelijk te maken door de exploitatiekosten te laten betalen door de gemeenten en de investeringen te laten betalen door fondsen en giften. Aangezien de hoogte van de investeringen nagenoeg gelijk is aan de exploitatiebegroting, is deze verdeling over het algemeen vrij duidelijk. De verdeling is als volgt verder uitgewerkt

Inkomsten ouders€1.200,00
Rotaryclub Emmen€-
Junior kamer€3.500,00
Giften€3.500,00
Emmen€-
Hoogeveen€2.500,00
Meppel€-
Assen€2.500,00
De Wolden€2.500,00
Coevorden€-
Borger Odoorn€2.500,00
Gemeenten€10.000,00

Daar waar bedragen zijn gezet achter de betreffende partijen, hebben we bevestiging mogen ontvangen dat zij deze kosten willen dragen. Verder zijn we bezig connectie te leggen met de Rotaryclub Emmen voor mogelijke toekomstige ondersteuning.

De uitgaven voor het eerste jaar hebben we opgesplitst in drie hoofdgroepen. Opstartkosten, investeringsbegroting en de exploitatiebegroting. We hebben de opstartkosten expliciet genoemd, omdat deze kosten niet meer terugkomen. Onder opstartkosten vallen de notariskosten, kosten kamer van koophandel , etc.

Betreft de afschrijving op de investeringen hebben we besloten dit niet mee te nemen in de exploitatiebegroting voor het eerste jaar. De afschrijving op de investering gaan we het tweede jaar wel meenemen in de exploitatiebegroting. Op deze manier kunnen we de exploitatiekosten en de openingsbalans laag houden.

We hebben we de begroting voor het eerste jaar weergegeven. Belangrijk te weten is dat we de opstartkosten deels gaan betalen met het geld van de fondsen en we houden rekening met onvoorziene kosten. Als we dit verrekenen in de begroting komen we uit op de bedragen welke wij gecommuniceerd hebben naar alle gemeenten en fondsen.:

Investeringskosten:         € 18745,-

Exploitatiekosten:           € 15000,-

Inkomsten van ouders/ gezinnen

Per omgangstraject vragen wij €50 van beide ouders van het kind. Niet alle ouder kunnen het bedrag van €50,- betalen. Een ouder kan bijvoorbeeld in de bijstand zitten, in de schuldsanering zijn terechtgekomen, etc. In overleg met het omgangshuis kan er besloten worden dat een ouder in termijnen betaald of een gedeelte van de betaling betaald of zelfs helemaal geen bijdrage hoeft te betalen. Wij houden er rekening mee dan 3/1 van alle ouders niet gaan of kunnen betalen. We rekenen dus met 67% aan inkomsten van de ouders.

Het eerste jaar hopen we dat we 18 gezinnen hebben geholpen met een begeleide omgang. In de begroting nemen we €1200,- mee aan inkomen. De aantal omgangen dat we gaan begeleiden zal ongetwijfeld hoger kunnen uitvallen dan 18 gezinnen, maar wegens het gebrek aan ervaring, omdat dit het eerste jaar is van het omgangshuis, rekenen wij met een veilige marge.

Liquiditeitsbalans

In het bestuur hebben we gezamenlijk besloten een minimale openingsbalans te hebben van ± € 22.000.

€ 10.000 voor de exploitatie begroting & ± € 12.000 voor de benodigde investering om te kunnen starten. Met dit openingsbalans hebben we minimaal 6 maanden van alle kosten in de begroting gedekt.

Inmiddels hebben we van alle gemeenten de toezegging gekregen bij te dragen in de exploitatiebegroting voor een jaar. De investeringsbegroting kan voor het eerste jaar worden afgerond door een bijdrage van het van de Junior kamer en door eigen middelen

Onze liquiditeitsbegroting

Begroting 2019

Afgesproken met de gemeenten is dat we het eerste jaar een pilot draaien met Het Omgangshuis Emmen. In deze pilot willen wij de financiën monitoren en kijken wat de behoeften zijn voor een omgangshuis. Uiteraard willen we in de toekomst meer zekerheid creëren in de financiën door langere contracten aan te gaan voor de begroting.

De gemeenten hebben echter aangegeven dat het omgangshuis hard nodig is en er wordt door de gemeenten ook aangegeven dat twee extra omgangshuizen in de gemeenten Hoogeveen en Meppel gewenst zou zijn. Dit geeft aan wat de behoefte momenteel is. De wethouders met beleidsmedewerkers zijn nu al druk met elkaar in gesprek over toekomstige plannen. Wij hebben daarom vertrouwen dat gemeenten het initiatief zullen blijven ondersteunenin de toekomst.

Volgend nieuwsbericht